Jaunumi

 

iTiesības | Darba līguma slēgšana uz noteiktu laiku

19.03.2018

iTiesības | Darba līguma slēgšana uz noteiktu laiku


BDO Law jurista palīdze Sabīne Smilts analizē tiesisko pamatojumu un atšķirīgas attieksmes aizliegumu tiesas spriedumā par noslēgto darba līgumu uz noteiktu laiku.


Lasīt vairāk

Atbilstoši Darba likumam (DL) darba līgumu slēdz uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. DL 44.pantā regulēts darba līgums uz noteiktu laiku, paredzot, ka to var noslēgt, lai veiktu noteiktu īslaicīgu darbu, kā arī precizējot, kas saprotams ar šo jēdzienu.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa (AT) 27.04.2017. spriedumā lietā Nr.SKC-792/2017 norādījusi, ka gadījumi, kad pieļauts slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku, paredzēti likumā un to uzskaitījums ir izsmeļošs. Atbilstoši DL 44.panta 2.daļai Ministru kabinets (MK) nosaka darbus, kas uzskatāmi par sezonas rakstura darbiem, kā arī jomas, kurās atbilstoši nodarbošanās raksturam vai attiecīgā darba pagaidu raksturam darba līgumus parasti neslēdz uz nenoteiktu laiku.

Tādējādi MK noteikumos Nr.272 "Noteikumi par sezonas rakstura darbiem" (MK noteikumi Nr.272) paredzēti sezonas rakstura darbi, kuru veikšanai pieļaujams darba līgumu noslēgt uz noteiktu laiku, savukārt MK noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku" (MK noteikumi Nr.353) regulētas darbības jomas, kurās darba līgumus parasti neslēdz uz nenoteiktu laiku.

Pienākums pierādīt tiesisko pamatu slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku

DL 113.pantā regulēta uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšana.

AT spriedumā lietā Nr.SKC-792/2017 norādījusi: "tiesai, izskatot prasību par atjaunošanu darbā, ja darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas saskaņā ar Darba likuma 113.pantu sakarā ar darba līguma termiņa izbeigšanos, ir pienākums pārbaudīt, vai konkrētajā gadījumā bija tiesisks pamats slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku, vai darba līguma termiņš ir norādīts darba līgumā un vai tā sasaiste ar konkrētu likumā noteiktu gadījumu ir norādīta vai izriet no noslēgtā darba līguma."

Tādējādi, lai piemērotu DL 113.pantu, izbeidzot uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu, darba devējam jānodrošina, ka:

  • ir bijis tiesisks pamats slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku;
  • darba līgumā ir norādīts tā termiņš;
  • uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma sasaiste ar konkrētu likumā noteiktu gadījumu ir norādīta vai izriet no noslēgtā darba līguma.

Atbilstoši spriedumā lietā Nr.SKC-792/2017 paustajām AT atziņām darba devēja uzdevums ir izvērtēt uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma tiesisko pamatotību, nosakot, vai:

  • veicamais darbs ietilpst MK noteikumu Nr.272 vai MK noteikumu Nr.353 tvērumā;
  • darba devējs ir pierādījis, ka nepieciešams veikt noteiktu pagaidu darbu. Lai to pamatotu, nav pietiekami tikai atsaukties uz DL 44.pantu, jo ir jānorāda konkrēti uzņēmumā pastāvoši apstākļi, kas liecina par šādu nepieciešamību;
  • darba devējs ir pierādījis, ka konkrētais pagaidu darbs saistīts ar īslaicīgu uzņēmuma darbības vai ražošanas apjoma palielināšanos, piemēram, ja kāda pasūtījuma dēļ īslaicīgi tiek palielināts uzņēmuma darbības vai ražošanas apjoms, ko pierāda grāmatvedības dati, t.i., apgrozījums. Tāpat līgumu uz noteiktu laiku praksē var izmantot, piemēram, ja darbiniekiem nepieciešams izpildīt darbus, kas ir ārpus viņu ikdienas darba pienākumiem un kam nepieciešama īpaša apmācība. Tādējādi, lai iekļautos laika ierobežojumos konkrētā uzdevuma izpildei, darba devējam nav pieteikami daudz laika resursu apmācīt darbiniekus līdz konkrētajā situācijā nepieciešamajam zināšanu / prasmju līmenim, īpaši, ja darbiniekiem šādas prasmes nākotnē vairs nebūs nepieciešamas.

Secināms, ka darba devējam, lai izbeigtu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu, jāievēro stingrākas prasības, nekā izriet no likuma, jo ir svarīgi konstatēt, vai darba līguma slēgšana uz noteiktu laiku ir bijusi pieļaujama. Pretējā gadījumā šāds līgums uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu laiku, līdz ar to darba līguma izbeigšanai nav piemērojams DL 113.pants. Ja darbinieks, neesot pamatam slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku, vērsies tiesā ar prasību par atjaunošanu darbā, prasība ir apmierināma.[1]

Vienlīdzīgas tiesības uz taisnīgu darba samaksu

Atbilstoši DL noteiktajām prasībām darba devējam neatkarīgi no tā, vai darbinieki nodarbināti uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, nosakot darba samaksu, ir pienākums ievērot atšķirīgas attieksmes aizliegumu. To spriedumā lietā Nr.SKC-792/2017 apstiprinājis arī AT Civillietu departaments.

Saskaņā ar DL 7.panta 1.daļu ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz taisnīgu darba samaksu. AT Civillietu departaments 14.11.2017. spriedumā lietā Nr.SKC-762/2017 norādījis, ka DL 7.pants ir atvasināts no Latvijas Republikas Satversmes 91.pantā noteiktā vienlīdzības principa. Vienlīdzības princips nozīmē, ka vienādos faktiskajos un tiesiskajos apstākļos izturēšanās ir jābūt vienādai, savukārt atšķirīgos apstākļos izturēšanās ir jābūt atšķirīgai.[2]

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments savā 2017.gada 27.aprīļa spriedumā lietā Nr. SKC-792/2017 noteicis vienlīdzīgu darba samaksu par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu starp darbiniekiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu un nenoteiktu laiku, to nosakot pēc analoģijas attiecībā uz vienlīdzīgas darba samaksas noteikšanu vīriešiem un sievietēm, piemērojot Darba likuma 60.panta 1.daļu un Darba likuma 29.pantu. Lai noteiktu, vai darbs ir vienādas vērtības, jāveic darbu salīdzināšana, t.i., jānovērtē darba pienākuma raksturs un prasības, kas izvirzītas attiecīgajam darbiniekam, piemēram, nepieciešamās prasmes, atbildības pakāpe utt.[3]. Kā izriet no iepriekšminētā sprieduma, tas nozīmē, ka darba devējam, nosakot darba samaksu darbiniekam, jārūpējas, lai tā ievērojami neatšķirtos no darba samaksas pārējiem darbiniekiem, ja viņi veic tādu pašu vai vienādas vērtības darbu.

Ja darbinieks konstatē, ka darba devējs pārkāpis vienlīdzīgas samaksas principu, darbiniekam ir tiesības prasīt, lai darba devējs izmaksā darba samaksu tādā apmērā, kādā darba devējs parasti maksā par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu[4], nepieciešamības gadījumā vēršoties tiesā.

Likumdevējs DL ietvēris atšķirīgas attieksmes aizliegumu un detalizēti to aprakstījis, lai pasargātu darbiniekus no jebkādiem vienlīdzības principa pārkāpumiem, piešķirot īpašu nozīmi vienlīdzīgai darba samaksai, kas nodrošināta ar DL 60.pantu. Lai gan varētu šķist, ka atšķirīgas attieksmes regulējums par vienlīdzīgu darba samaksu darbiniekiem, ar ko darba tiesiskās attiecības noslēgtas uz noteiktu laiku, ir pašsaprotams un problēmām tā atbilstošā ievērošanā nevajadzētu būt, šāds uzskats ir maldinošs. To apliecina arī tiesu prakse.

 

[1] AT Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļas 2004.gadā sagatavotais tiesu prakses apkopojums "Par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar darba līguma izbeigšanos vai grozīšanu", 14.lpp.

[2] Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa Cilvēka pamattiesības. Balodis R. (zin.vad.); Endziņš A., Apsītis R., Jundzis T., Kūtris G. (Zin.redkol.). Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 89.lpp.

[3] Zvērinātu advokātu birojs “BDO Zelmenis un Liberte”. Darba likums ar komentāriem, 2010.gads, 134.lpp.

[4] Zvērinātu advokātu birojs “BDO Zelmenis un Liberte”. Darba likums ar komentāriem, 2010.gads, 134.lpp.


AizvērtiFinanses| Kas ir samērīga soda nauda?

02.03.2018

iFinanses| Kas ir samērīga soda nauda?


BDO Law juriste Kristiāna Viļuma ir publicējusi rakstu "Kas ir nesamērīga soda nauda?", kurā analizē jaunā Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā ieviesto jēdzienu "samērīga soda nauda", nosakot, ka par šādām soda naudām nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis. Lai gan šī ir viena no uzņēmējiem labvēlīgajām izmaiņām, tomēr likumā nav skaidrots samērīgas soda naudas termins, līdz ar to grozījumu saturs nav līdz galam saprotams. 


Lasīt vairāk

Līdz 01.01.2018. bija spēkā likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", kurā noteikts, ka soda naudai jāpiemēro uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), tātad faktiski jebkura soda nauda bija papildu ar UIN apliekamā bāze. 01.01.2018. stājās spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums). UIN likuma 8.panta ("Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi") 2.daļas 10.punktā noteikts: 

"Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita visus izdevumus, kas tieši nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību, tai skaitā soda naudām, līgumsodiem un naudas sodiem izmantotās summas, ja tās nav samērīgas ar darījuma vērtību vai veiktas saistītai personai vai personai, kas izveidota vai darbojas zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā." 

Tātad jaunajā UIN likumā paredzēts, ka UIN nav jāpiemēro samērīgām soda naudām. Kā jau minēts, jēdziens "samērīga soda nauda" UIN likumā nav definēts, tādēļ, lai to saprastu, jāaplūko tiesu praksē un vispārējos tiesību principos noteiktais. 

SAMĒRĪGUMA PRINCIPS 

Atbilstoši tiesiskas valsts principam soda naudai jābūt samērīgai. Ja noteikta nesamērīgi liela soda nauda, sods jāatceļ. Tomēr problēmu rada apstāklis, ka, piemērojot soda naudu, nav skaidri noteikts, kad tā uzskatāma par samērīgu un no kādas summas to var uzskatīt par nesamērīgi lielu. 

No Latvijas Republikas Satversmē paredzētā demokrātiskās republikas jēdziena izriet vairāki tiesiskas valsts pamatprincipi, tostarp samērīguma princips (Latvijas 

Republikas Satversmes tiesas (ST) 24.03.2000. spriedums lietā №.04-07(99), skat. arī ST 03.04.2008. spriedumu lietā Nr.2007-23-01). Atbilstoši samērīguma principam ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp personas un valsts vai sabiedrības interesēm, ja publiskā vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses (ST 19.03.2002. spriedums lietā Nr.2001-12-01, skat. arī ST 25.03.2003. spriedumu lietā Nr.2002-12-01 un ST spriedumu lietā Nr.2007-23-01). 

Samērīgums kā princips definēts Administratīvā procesa likuma 13.pantā: 

"Labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu." 

Secināms, ka samērīguma principa mērķis ir indivīda tiesību ierobežojums, nepārsniedzot sabiedrības ieguvumu. 

NESAMĒRĪGS SODS IR JĀPIERĀDA 

Arī tiesu praksē ir gadījumi, kad piemērotās naudas soda apmērs ir šķietami nesamērīgs. Taču nepietiek tikai ar apgalvojumu, ka sods ir nesamērīgs, tas ir arī jāpamato un jāpierāda. 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departamenta 14.06.2007. spriedumā lietā Nr.SKA-241/2007 vērtēts soda naudas samērīgums nodokļu lietā. Spriedumā aplūkota situācija, kad juridiskā persona, kas iegādājās vairākus nekustamos īpašumus, tos savlaikus nepieteica pašvaldībā un par tiem laikus neiesniedza pārskatu un deklarāciju. Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības ieņēmumu pārvalde par minētajiem pārkāpumiem juridiskajai personai piemēroja soda naudu, kas tika pārsūdzēta, uzskatot soda naudu par nesamērīgu. No sprieduma izriet, ka jāvērtē, pirmkārt, soda naudas konkrētajā apmērā noteikšanas nepieciešamība vispār un, otrkārt, vai soda nauda noteiktajā apmērā attaisno tās mērķi un ir samērīga. Šajā lietā pieteicējai aprēķinātas šādas soda naudas: par savlaikus nepieteikšanos pašvaldībā -3152,03 EUR (2215,26 Ls) par 2002.gadu un 3020,54 EUR (2122,85 Ls) par 2003.gadu, kopā - 6172,57 EUR (4338,11 Ls), par pārskata savlaikus neiesniegšanu -31,52 EUR (22,15 Ls) par 2002.gadu, par deklarācijas savlaikus neiesniegšanu - 3021 EUR (2123 Ls) par 2003.gadu, kopā - 61,72 EUR (43,38 Ls). Tiesa, izskatot lietu, secināja, ka norādītās summas nav atzīstamas par nesamērīgām. 

Savukārt AT Senāta Administratīvo lietu departaments 27.11.2013. spriedumā lietā Nr.SKA-430/2013 norādījis: "Ievērojot samērīguma principu, soda naudai jābūt tādai, kas nodrošinātu efektīvu nodokļu iekasēšanu, taču nepārsniegtu to, kas ir objektīvi nepieciešams tā sasniegšanai. Soda naudai jābūt atbilstošai un samērīgai ar pieteicēja pieļauto pārkāpumu, kā arī jākalpo kā preventīvam līdzeklim, lai pieteicēju un citas personas atturētu no līdzīgu pārkāpumu pieļaušanas nākotnē." 

Tādējādi secināms, ka samērīgai soda naudai ir vairākas pazīmes: 

• tās mērķis ir nodrošināt efektīvu nodokļu iekasēšanu, taču tā nedrīkst pārsniegt apmēru, kas objektīvi nepieciešams mērķa sasniegšanai; 

• tā ir atbilstoša pieteicēja pieļautajam pārkāpumam; 

• tai jākalpo kā preventīvam līdzeklim, lai atturētu no līdzīgu pārkāpumu pieļaušanas nākotnē. 

Tātad, lai izvērtētu soda naudas samērīgumu, jāvērtē pieļautais pārkāpums un tā apmērs. 

Arī ST spriedumā lietā Nr.2007-23-01 noteikusi, ka "sodi par nodokļu likumu pārkāpšanu nedrīkst būt acīmredzami nesamērīgi ar mērķi, ko likumdevējs ar to palīdzību nodomājis sasniegt". Tādējādi, lai sodu atzītu par samērīgu, tam jābūt proporcionālam soda mērķim. 

Spriedumā lietā Nr.2007-23-01 ST arī norādīja, ka "ar nodokļu tiesību palīdzību valsts iegūst savu funkciju īstenošanai nepieciešamos resursus, savukārt ar sodu sistēmu tiek panākta citu tiesību pienācīga ievērošana. Līdz ar to soda noteikšana iespējama vienīgi nepieciešamības robežās un tiktāl, ciktāl tas nodrošina pienācīgu cita tiesiskā regulējuma ievērošanu". 

Secināms, ka jebkura soda mērķis ir cita tiesiskā regulējuma ievērošanas panākšana. Tātad, lai sodu atzītu par samērīgu, tam jābūt proporcionālam cita tiesiskā regulējuma ievērošanas panākšanai. 

Nav iespējams aptvert visus gadījumus, lai izvirzītu vienotu samērīgas soda naudas definīciju vai noteiktu vienotu tās apjomu. Katrā situācijā ir jāveic atsevišķs aprēķins, lai noteiktu piemēroto soda naudas apmēru tiesiskā regulējuma ievērošanas panākšanai. ST spriedumā lietā Nr.2007-23-01 arī noteikusi, ka "ir svarīgi sabalansēt atsevišķu personu tiesības uz individuālu pārkāpuma izvērtēšanu ar valsts pienākumu nodrošināt efektīvu nodokļu administrēšanas sistēmu". Vērtējot lietā Nr.2007-23-01 apstrīdētās normas samērīgumu, ST ņēma vērā uzliktā soda apmēru, personas spēju samaksāt noteikto soda naudu, kā arī sekas, kas personai iestājas, nesamaksājot soda naudu.

Lejuplādē rakstu pdf


AizvērtiFinanses| Attaisnojuma dokumentos būs jānorāda detalizēta informācija

02.03.2018

iFinanses| Attaisnojuma dokumentos būs jānorāda detalizēta informācija


BDO Law tiesvedības prakses vadītājs Rihards Niedra uzrakstīja rakstu žurnālā iFinanses, kurā analizē janvāra sākumā izsludinātos grozījumus "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju", kas liek domāt, ka turpmāk attaisnojuma dokumentos būs jāatspoguļo, kā veidojas pakalpojumu cenas. Tas ir radījis neizpratni pakalpojumu sniedzējos - kāda informācija būs jāatspoguļo, kā to izdarīt un - galu galā -kāpēc? Vai šāda informācija pēc būtības nav uzskatāma par komercnoslēpumu? 


Lasīt vairāk

04.01.2018. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" (Noteikumi) grozījumu projekts. Ar grozījumiem Noteikumus paredzēts papildināt ar 7.7 un 7.8punktu. 

Noteikumu līdzšinējās redakcijas 7.' un 7.2punktā paredzēts, ka, sagatavojot attaisnojuma dokumentu, jānorāda preces vai pakalpojuma nosaukums, darījuma vai darbības apraksts, mērvienība un daudzums, 1 vienības cena u.c. informācija. Ar grozījumiem Noteikumos paredzēts pakalpojuma saņēmējam piešķirt tiesības pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs norāda arī informāciju par pakalpojuma sniegšanai izlietotajām materiālajām vērtībām (izlietoto vienību nosaukums, mērvienība un daudzums). Grozījumu projektā paredzēts, ka pakalpojuma sniedzējam šī informācija jāsniedz attaisnojuma dokumentā, izņemot, ja pakalpojuma sniegšanai izlietoto palīgmateriālu vai citu materiālo vērtību izlietojums ir tik niecīgs, ka pakalpojuma sniegšanai faktiski izlietoto konkrētas materiālo vērtību vienības daudzumu iespējams noteikt tikai ar speciāliem paņēmieniem vai aprēķiniem. 

Uzņēmējiem un grāmatvedības speciālistiem gan rodas bažas par šī jauninājuma praktisku pielietojumu un iespējamu konfliktu ar citām normām. 

MĒRĶIS - IZSKAUST FIKTĪVOS DARĪJUMUS 

Likuma "Par grāmatvedību" (Likums) 7.pantā noteikts, ka attaisnojuma dokuments ir dokuments, kas apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību un kurā ietverti Likuma 7.panta 1.daļā noteiktie rekvizīti, tostarp 7.panta 1.daļas 10.punktā minētais saimnieciskā darījuma apraksts, pamatojums un mērītāji (daudzumi, summas), bet tiesību aktos noteiktajos gadījumos - arī cita informācija par saimniecisko darījumu. 

Grozījumu projekta anotācijā norādīts, ka tie izstrādāti, lai noteiktu grāmatvedības prasību norādīt attaisnojuma dokumentā detalizētu informāciju par sniegto pakalpojumu, kā arī nodrošinātu darījumu izsekojamību, tā ierobežojot ēnu ekonomiku. Atbilstoši Valsts iestāžu darba plānam ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-2020.gadam (Darba plāns) paredzēts paplašināt grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās uzņēmuma grāmatvedības iekšējās kontroles nosacījumus, lai nodrošinātu darījumu izsekojamību. 

Kā secināms no Darba plānā paredzētā, Noteikumu grozījumu mērķis ir mazināt fiktīvus darījumus. Tas ir atbalstāmi, tomēr jāņem vērā, ka mērķis jāsamēro ar uzņēmējiem uzlikto administratīvo slogu. Darba plānā noteikts, ka ar grozījumiem Noteikumos tiks paplašināti grāmatvedību regulējošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktās uzņēmuma grāmatvedības iekšējas kontroles nosacījumi. Grozījumu mērķis ir nodrošināt darījumu izsekojamību, tādējādi mazinot krāpšanos ar fiktīviem darījumiem. Plānots, ka varētu tikt samazināta fiktīvu uzņēmumu piesaiste pakalpojuma sniedzējam, tādējādi novēršot fiktīvu komersantu reģistrāciju, vienlaikus saglabājot iestādēm normatīvajos aktos noteikto kompetenču un funkciju apjomu. Tomēr nav skaidrs, vai tas ir likumdevēja vienīgais mērķis. Noteikumu grozījumu mērķis varētu būt arī novērst situācijas, kad prece pārāk lielos apjomos norakstīta konkrētam objektam vai pakalpojumam, tomēr šādā gadījumā nav noteikts, vai tiks izstrādātas kādas normas materiālu izlietojumam. 

Apšaubāms, vai Noteikumu grozījumu projektā minēto datu atspoguļošana attaisnojuma dokumentā ir efektīvākais veids, kā panākt darījumu izsekojamību un caurskatāmību. Alternatīva, kā varētu panākt efektivitāti, ir, piemēram, stingrāk izstrādāta iekšējā darījumu un ar tiem saistīto dokumentu kontrole. 

VAI JĀIZPAUŽ KOMERCNOSLĒPUMS? 

Kā minēts iepriekš, Noteikumu grozījumu mērķis vērtējams pozitīvi, taču tam jābūt samērīgam ar pakalpojuma sniedzējam uzlikto administratīvo slogu. Nozares pārstāvju vidū ir bažas par pakalpojumu rēķinos ietverto informāciju, kas var saturēt komercnoslēpumu. No Noteikumu grozījumu projektā norādītās informācijas nav saprotams, cik detalizēti pakalpojuma sniedzējam būtu jānorāda pakalpojuma sniegšanai izlietotās materiālās vērtības, kurās ietilpst izlietoto vienību nosaukums, mērvienība un daudzums, un vai tādējādi uzņēmēji nav spiesti izpaust komercnoslēpumu. Piemēram, ja būvniecības firma ēkā uzbūvē papildu sienu, nav skaidrs, kas jāatšifrē attaisnojuma dokumentā, - vai jānorāda izlietotā cementa un ķieģeļu skaits, vai tomēr jāiekļauj arī darba apģērbs, respiratori, būvniecības vietas sagatavošanas materiāli u.c. pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai izmantotie materiāli. 

Tādējādi jāvērtē, vai tik detalizētas informācijas, kā paredzēts grozījumos, norādīšana rēķinā par pakalpojuma sniegšanu ir uzskatāma par komercnoslēpuma izpaušanu. 

Informācijas atklātības likuma 7.panta 1 .daļā noteikts: 

"Par komercnoslēpumu uzskatāma komersanta radīta vai komersantam piederoša informācija, kuras atklāšana varētu būtiski negatīvi ietekmēt komersanta konkurētspēju." 

Likuma 4.pantā paredzēts: 

R. "Grāmatvedībā par komercnoslēpumu nav uzskatāma informācija un dati, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem iekļaujami uzņēmuma pārskatos. Visa pārējā uzņēmuma grāmatvedībā esošā informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un ir pieejama vienīgi revīzijām, nodokļu administrācijai nodokļu aprēķināšanas pareizības pārbaudei, kā arī citām institūcijām likumdošanas aktos paredzētajos gadījumos." 

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPL) noteikta uzņēmumu pārskatos ietveramā informācija. Kā norādīts GPL 8.panta 2.daļā, gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma. GPL 9.pantā noteikta finanšu pārskatā ietveramā informācija, paredzot, ka tajā jānorāda vismaz bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins un finanšu pārskats. Atbilstoši GPL 10.panta 1 .daļai bilanci sagatavo, pamatojoties uz GPL 1.pielikumā "Bilances shēma" ietverto informāciju. Aplūkojot GPL 1.pielikumā noteikto informāciju, secināms, ka tik detalizēta informācija, kā paredzēts grozījumu projektā, uzņēmuma gada pārskatā nav iekļaujama. 

Tādējādi, izpaužot Noteikumu grozījumos paredzēto informāciju par izlietotajām materiālajām vērtībām un norādot izlietoto vienību nosaukumu, mērvienību un daudzumu, var tikt negatīvi ietekmēta uzņēmuma konkurētspēja un aizskarts uzņēmuma komercnoslēpums 

Lai Noteikumu grozījumu projektā ietvertā informācija būtu pakalpojuma sniedzējiem vieglāk uztverama un netiktu atšķirīgi interpretēta, kā arī pakalpojumu sniedzēji izprastu, uz kurām nozarēm attiecināmi Noteikumu grozījumi, Valsts ieņēmumu dienestam vajadzētu vismaz izstrādāt metodiskos noteikumus ar piemēriem par jauno Noteikumu punktu piemērošanu. 

KAS IR KOMERCNOSLĒPUMS? 

Saskaņā ar Komerclikumā (KL) 19.panta 1 .daļu komercnoslēpuma statusu komersants var piešķirt tādām saimnieciska, tehniska vai zinātniska rakstura lietām un rakstiski vai citādā veidā fiksētām vai nefiksētām ziņām, kas atbilst visām šādām pazīmēm: 

• tās ietilpst komersanta uzņēmumā vai ir tieši ar to saistītas; 

• tās nav vispūrpieejamas trešajām personām; 

• tām ir vai var būt mantiska vai nemantiska vērtība; 

• to nonākšana citu personu rīcībā var radīt zaudējumus komersantam; 

• komersants tām ir veicis konkrētai situācijai atbilstošus saprātīgus komercnoslēpuma saglabāšanas pasākumus. 

Tātad par komercnoslēpumu var atzīt šādu informāciju: 

• tehniska rakstura informācija (ražošanas metodes, plāni, datorprogrammas, receptes utt.); 

• komercdarbības informācija (klientu saraksti, personāla informācija, informācija par algām, mārketinga plāni, iekšējie tirgus pētījumi utt.). 

Avots: iTiesibas.lv  Lejuplādē rakstu pdf


AizvērtKapitāls: Intervija ar Jāni Zelmeni

07.02.2018

Kapitāls: Intervija ar Jāni Zelmeni


Kādi Latvijā ir mantošanas likumu plusi un mīnusi un kāda ir vietējā biznesa veterānu testamentu prakse- par to stāsta zvērinātu advokātu biroja BDO Law partneris Jānis Zelmenis žurnālā Kapitāls.


Lasīt vairāk

Cik bieži jūsu klienti uzņēmēji nopietni iedomājas par mantojuma jautājumiem, to vidū par faktu, kā īpašumā pēc viņu nāves pāries viņu manta un bizness? 

Šādas epizodes ir samērā retas, un visbiežāk tās ir saistītas ar testamentu un laulību līgumu. Šīs lietas apspriežot ar juristu, cilvēki parasti jūtas kaut kā neveikli. 

Kur radusies šī neveiklības izjūta? 

Pirmkārt, tā tomēr ir intīma nodarbe - pārrunāt, kuram no potenciālajiem mantiniekiem novēlēt vairāk, kuram mazāk un kuram vispār neko neatstāt. 

Otrkārt, bagātība Latvijā bieži vien ir 90. gadu privatizācijas rezultāts. Tie vairs nav jauni cilvēki, bieži vien viņiem ir jau pāri 60, reizēm arī 70. Tas ir vecums, kad cilvēks, gadās, patiešām laiku pa laikam grimst pārdomās par to, ka viņš nav nemirstīgs, ka pēc viņa kaut kas paliks. Lai nu kā, šo pirmā viļņa biznesmeņu vidū nereti var novērot dominējošā tēva (vai mātes) sindromu, toties viņu bērni mēdz būt bikli, uz savu vecāku fona nenobrieduši. Šāds postprivatizācijas miljonārs bieži vien pats cenšas kontrolēt visu līdz pēdējam sīkumam un apjūk, kad ir jāatbild uz jautājumu, kas īsti notiks pēc viņa. 

No prakses. Pavisam smaga ir tāda situācija, kad pats biznesa īpašnieks ir smagi slims, viņa dēls - jau miris, bet mazdēls ir narkomāns. Tas ir strupceļš, no kura cilvēks neredz izeju. Vai ari cits piemērs, maigāks: bērnus vienkārši neinteresē bizness, viņiem ir citas aizraušanās. Viņiem vienmēr ir bijis tētis, pie kura var atnākt un palūgt naudu. 

Mūsu sabiedrība būtībā pirmo reizi piedzīvo šo problēmu: kā pirmajai miljonāru paaudzei savu bagātību nodot otrajai? Ievērojot faktu, ka mūsu nesenajā vēsturē ir bijuši pasaules kari, represijas, okupācijas, līdz šim lielākoties nav bijis nekā patiešām vērtīga, ko atstāt mantiniekiem. Mūsu kapitālismam nav pat 30 gadu. 

Ir skaidrs, ka mazdēlam narkomānam savu bagātību atstāt nedrīkst. Bet ko šādā situācijā lai dara? 

Smags gadījums - atbilstīgi Latvijas likumiem pat tāds mazdēls ir likumīgs mantinieks. Praktiski vienīgā izeja ir atstāt testamentu kādas ārvalsts jurisdikcijā. 

Kāda ir atšķirība? 

Pastāv divas tiesību sistēmas. Anglosakšu sistēmā mantojumu ir iespējams novēlēt pilnīgi jebkurai personai vai, ja vēlas, pilnīgi visus ģimenes locekļus atstāt bez mantojuma. Kontinentālajā tiesību sistēmā - tieši pretēji - spēcīgi aizsargātas tiek neatraidāmo mantinieku intereses. Tā ir ari Latvijā: neatraidāmie mantinieki vienmēr zina - pat ja viņi vispār nebūs pieminēti testamentā, tik un tā atbilstīgi likumam viņi saņems pusi no daļas, kas viņiem pienāktos, ja testamenta nebūtu. 

Gadījumā ar mazdēlu narkomānu iespējamā izeja ir aktīvu pārcelšana ārvalsts jurisdikcijā, turpat izveidojot trasta uzņēmumu, kas šos aktīvus pārvaldīs. Pēc tam testamentā var ierakstīt noteikumu: ja mazdēls līdz 30 gadu vecumam varēs uzrādīt ārsta zīmi, izziņu par darbavietu, nodokļu deklarāciju, kā arī ja viņam būs sava ģimene un bērni, tikai tad viņš no trasta varēs saņemt 100 % mantojuma, turpretim līdz brīdim, kamēr nebūs mainījis savu dzīvesveidu, varēs saņemt maksimāli 20 tūkstošus gadā. 

Šādi ieraksti testamentā ir tipisks variants tam, ko amerikāņi dēvē par pārvaldīšanu no zārka, - kad nelaiķis izvirza savus stingrus noteikumus. Līdzīga situācija ir ar Valērija Maligina testamentu, kurā ir ierakstīts, ka meitām piecus gadus pēc mantojuma saņemšanas nav tiesību atsavināt savas Olainfarm akcijas. Anglosakšu sistēma kaut ko tādu ļauj darīt daudz detalizētāk, tādējādi drošāk sasniedzot izvirzīto mērķi nepalaist mantojumu vējā. Patiesībā tās ir ļoti izplatītas miljonāru bailes - atstāt aktīvus cilvēkiem, kuri tos ātri izputinās. 

Vai šādi trasta uzņēmumi visbiežāk tiek dibināti Britu salās? 

Vai nu Britu salas, Gērnsija, Džērsija, Mena, vai arī Kipra, Malta - tas, runājot par Eiropu. Vai - Amerika, Kanāda. 

Tādā gadījumā miljonāram vēl dzīves laikā savi biznesa aktīvi ir jāpārreģistrē ārvalstu trasta uzņēmumā? 

Jā, un vislabāk tajā pašā jurisdikcijā reģistrēt arī testamentu, piemēram, trasts un testaments - viss Maltā. Tad, pēc uzņēmēja nāves, viņa mantinieki dosies uz Maltas tiesu un tur sāks mantojuma pieņemšanas procedūru. Un tur jau testamentā būs ierakstīti visi ārvalstu aktīvi, ieskaitot biznesu Latvijā, bankas rēķinus Šveicē un māju Spānijā. Bez šaubām, tas nav jautājums par to, kā mantot dzīvokli Pļavniekos. 

Kādas ir šāda trasta ikgadējās izmaksas? 

20-40 tūkstošu robežās. 

Ja V. Maligins savus aktīvus būtu noformējis šādā Maltas trastā un turpat atstājis arī testamentu, kurā nebūtu ierakstījis dzīvesbiedri, vai tad viņa varētu to apstrīdēt Latvijas tiesā, pieprasot savu daļu atbilstīgi Latvijas likumiem?

Teorētiski testamentu var apstrīdēt drīzāk tāpēc, ka tas ir sastādīts, izdarot spiedienu uz mantojuma atstājēju, tātad viņa gribas izpausme nav bijusi brīva. Ir bijuši arī gadījumi, kad atraitnei vai mīļākajai u. c. ģimenes locekļiem rokās ir divi dažādi testamenti, un tad puses bieži vien tiesājas par to, kurš no tiem ir īstais. 

Tomēr arī anglosakšu tiesību sistēmā nedrīkst, piemēram, sievai atņemt mājokli, iedzīvi un eksistences līdzekļus. Cita lieta - multimiljonāru vai pat miljardieru gadījumā šī mantojuma daļa ir tīrais sīkums salīdzinājumā ar visu īpašumu. 

V. Maligins testamentā ir norādījis, ka bērniem piecus gadus nav tiesību mantojumu atsavināt. Vai saskaņā ar Latvijas likumiem tas ir maksimālais termiņš? 

Domāju, ka juridiski tā drīzāk ir nelaiķa vēlme, viņa pēdējā griba. 

Tātad juridisku ierobežojumu pārdošanai nav? 

Un kā tad ir iespējams to ierobežot? Sevišķi - zinot, ka Olainfarm ir publisks, biržā kotēts uzņēmums, tā akcijas ierakstītas elektroniskajā reģistrā, atrodas bankas vērtspapīru kontā... Pēc mantojuma saņemšanas tehniski ir iespējams tās brīvi pirkt un pārdot. Un, ja uzņēmums tiktu kotēts, teiksim, Maskavas biržā, vai tad Latvijas notārs brauktu uz turieni kontrolēt, kas notiek ar tā daļām? 

Bet vai tad, ja tas nebūtu biržas uzņēmums, bet gan parasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, uzņēmējs Latvijas likumu ietvaros varētu panākt, lai mantinieki šo biznesu tiešām kādu laiku nevarētu pārdot? 

Baidos, ka ari ar to būtu problēmas. Kurš to nodrošinās - prokurors, notārs? Šādu pārdošanu varētu apstrīdēt ieinteresētās personas; bet kas tās ir? Neredzu tādus kandidātus. Domāju, ka tā vienkārši ir nelaiķa griba, kurai likumos nav reāli izstrādāta nodrošināšanas mehānisma. 

Kādas konkrētas idejas ir ierosinājuši tie nedaudzie jūsu klienti, kuri ir centušies detalizēti izstrādāt mantošanas kārtību viņu nāves gadījumā? 

Sākumā - par tiem, kas par to īpaši nedomā. Pirmkārt, mēdz būt cilvēki, kas saprot: visu mantos sieva un bērni, bet viņi ir saprātīgi cilvēki, un blakus būs arī labi konsultanti. Turklāt tādi veci, cienījami cilvēki jeb aksakali savu biznesu bieži vien pārdod vēl dzīves laikā un ģimenei mantojumā atstāj naudu. Problēmas rodas, kad mantojums ir nevis nauda, bet gan dzīvs uzņēmums, kurā principiāli vadības lēmumi ir jāpieņem katru nedēļu vai mēnesi, taču neatkarīgas valdes un padomes nav. 

Par ko vēl aksakalam vajadzētu padomāt mantojuma kontekstā? 

Pirmkārt, vajadzētu pašam ļoti vēsu prātu iztirzāt jautājumu, cik spējīgi turpināt viņa biznesu ir potenciālie mantinieki. Sevišķi, ja šis bizness ir sarežģīts, tiek nodarbināts tūkstošiem cilvēku, tajā ir iesaistīti piegādātāji, menedžments. Tālāk varētu rasties sapratne, ka viens tāds spējīgs ģimenē ir, bet pārējie nepavilks. Tad jau nāksies izlemt, vai to darīt, taisot testamentu Latvijā... 

Lai gan Latvijas likumi neļauj pilnīgi izslēgt no mantošanas neatraidāmos mantiniekus, arī lielā ģimenē - ar dzīvesbiedru, trim bērniem - tomēr ļauj izvēlēties vienu, kam piederēs biznesa kontrolpakete. 

Jā, tā tas ir. Vai arī ir otra iespēja -ārvalstu jurisdikcija, kuras ietvaros lēmumi var būt vēl apņēmīgāki. Un tas ir jautājums par to, vai cilvēks vēl dzīves laikā vēlas pieņemt šos skarbos lēmumus par to, kurš mantojumā saņems lielu rūpnīcu, bet kurš - tikai māju. Kompromisa variants ir biznesu pārdot vēl dzīves laikā un visiem mantiniekiem atstāt naudu ārvalstu trastā, nostiprinot tās saņemšanas noteikumus, lai visa nauda netiktu notērēta jau pirmajā gadā. 

Pagaidām mēs biežāk redzam, ka bērni, vecākiem vēl dzīviem esot, kļūst par oficiālajiem liela biznesa īpašniekiem. Teiksim, kaut vai Lemberga vai Šlesera bērni. 

Ir dažāda pieredze un dažādi bērni. Tomēr šobrīd neatminos spilgtus piemērus, kad Latvijā nelaiķa dzīvesbiedrs vai bērni būtu veiksmīgi pārņēmuši lielu biznesu, to tālāk attīstot arī otrajā paaudzē. Neko tādu neatminos. Tāpēc, ja biznesu grib nodot tālāk, tad labāk to darīt dzīves laikā, kamēr pats vēl spēj bērniem kaut ko iemācīt, kaut ko pateikt priekšā. Taču mūsu dominējošie vecāki ir paraduši dominēt līdz pēdējam. 

Tātad, kā mēdz teikt Rietumu miljonāri, galvenais ir mantiniekiem nodrošināt labāko izglītību un audzināšanu? 
Jā. Un vēl vajadzētu skaidri apzināties, ka visi mēs esam mirstīgi un ne mūžīgi pa šo zemi staigāsim. 

 

Jāņa Zelmeņa intervija pdf


AizvērtDienas Bizness: Radīt ilgtspējīgas darba vietas

06.02.2018

Dienas Bizness: Radīt ilgtspējīgas darba vietas


Laikrakstā Dienas bizness ir publicēts raksts "Radīt ilgtspējīgas darba vietas", kas tapis pēc laikraksta redkolēģijas pirmās šī gada sapulces, apkopojot biedru komentārus, tai skaitā BDO Law advokāta Gvido Zemrībo teikto par absurdu tiesu sistēmā.


Lasīt vairāk

DB redkolēģija sapulcējās uz šā gada pirmo sanāksmi. Tika apspriestas gan dažādu nozaru prognozes šim un tuvākajiem gadiem, gan daudzās nozarēs sasāpējušais darbaspēka jautājums. Domas dalījās, kā darbaspēka problēmu vislabāk risināt, un redkolēģijas biedri minēja gan kontrolētu darbaspēka ievešanu, gan robo-tizāciju, īpaši tomēr izceļot tādu apstākļu radīšanu, kas ļautu cilvēkiem palikt un strādāt Latvijā, jo īpaši tiem, kas ir ieguvuši labu izglītību.

Redkolēģijas biedri bija samērā skeptiski attiecībā uz to, ka darba tirgu ir iespējams «stutēt» ar mākslīgiem pasākumiem, piemēram, ar īpašu, labāk atalgotu darbavietu radīšanu reemigrantiem. Tāpat tika apspriestas starptautiskās aktualitātes - no Davosas forumā izceltajai ekoloģijai, kiberdrošībai un protekcionismam līdz jaunieviešamajai personas datu aizsardzības regulai. Karstas diskusijas izsauca temats par dalīšanās ekonomiku un tās nākotnes potenciālu. Izskanot arī kritikai, vairums tomēr tiecās uzskatīt, ka šis jaunās ekonomikas veids, mainoties spēles noteikumiem, iekaros paliekošu vietu un turpinās nostiprināties, mainot līdzšinējās paradigmas.

Banku sektorā šogad ir daudz jauninājumu, stājušies spēkā vairāki jauni regulējumi. Kopumā bankām šis būs stabilitātes, nevis straujas izaugsmes gads - jau 2017. gads parādīja, ka banku sektora pelnītspēja samazinās. Šogad šī tendence, visticamāk, saglabāsies. Labā ziņa bankām ir tā, ka ekonomika jūtas komfortabli, sliktā -ka pieaug regulatorais slogs. Piemēram, personas datu aizsardzības regulas ieviešana ir ļoti smags projekts jebkurai bankai. Regulācija atņem ļoti daudz resursu, un nereti to ieguldījums nav samērojams ar sabiedrisko labumu, kas no šī regulējuma ieviešanas rodas. 

Gvido Zemrībo, BDO Law vecākais jurists, padomnieks: 

"Nesenas aptaujas dati liecina, ka tiesām uzticas tikai 39% Latvijas iedzīvotāju. Tas ir ļoti slikts simptoms. Vairāk uzticas prokuratūrai un policijai, nekā tiesai. Tam ir savi cēloņi - gan maksātnespējas lietu skandāli, gan arī tas, ka civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros daudz kas tagad ir pielāgots tieši tiesnešu ērtībai. Piemēram, nevajag vairs pasludināt spriedumu, to nolasot, bet spriedumu var saņemt kancelejā. Tāpat samazinās arī atklāto tiesas sēžu skaits. Atsevišķai lietu kategorijai tiek pieļauts, ka tās izskata rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdes. Tas ir absolūts absurds, jo tiesas kvintesence ir tiesas sēdes, kurās var uzklausīt abas puses. Loģiski, ka tauta ir neapmierināta un ar neuzticību raugās uz tiesām, jo tiesa jau pat neuzklausa un vīzdegunīgi ar cilvēkiem negrib runāt. Tā ir ļoti nopietna problēma."

Viss raksts šeit: pdf


Aizvērt


Ielādēt vairāk